Nejbližší akce

26.04.2024

Hluk 2024 - jaro

25.05.2024

AIR RACES BRNO 2024

01.06.2024

Rakovnické minimakety 2024

Pravidla kategorie RC minimaket

OBECNÁ PRAVIDLA A NORMY PRO STATICKÉ HODNOCENÍ RC MINIMAKET

6.1.1. Definice maket

Maketa je zmenšeninou letadla těžšího vzduchu s nerotačním křídlem, které neslo člověka. Podstatou soutěže v kategorii maket je co nejpřesnější napodobení vzhledu a realizmu skutečného letadla. Tato zásada platí stejným dílem pro statické hodnocení a předvedení v letu. Poznámka: Pro označení skutečného letadla, podle něhož je model postaven, je dále užíváno termínu "předloha".

6.1.2. Systém pravidel

Pravidla jsou číslována následovně:

6.1.3. Soutěžní program

Soutěžní program pro danou soutěž sestává obecně z části 6.1. a z předpisů pro příslušnou kategorii. Pravidla pro soutěž RC minimaket tedy z této části 6.1. a následující části 6.4. Soutěž je zahájena statickým hodnocením všech modelů a poté následuje letová část.

6.1.4. Rozhodčí

Pořadatel mezinárodní soutěže létajících maket určí tři rozhodčí, kteří hodnotí stupeň shodnosti modelu se vzorem a jeho zpracování, a sbor tří letových rozhodčích.

6.1.5. Koeficient

Každá posuzovaná položka se hodnotí počtem bodů 0 až 10 včetně. Tam, kde je uveden K-koeficient (K), musí být přidělený počet bodů vynásoben tímto K-koeficientem (K). Pro určení známek za shodnost se vzorem a zpracování mohou být použity poloviny bodů, ne tak při hodnocení letů.

6.1.6. Poznámky

 1. Všechny modely musí vzlétat stejným způsobem jako jejich předlohy. Vzlet z ruky je povolen za cenu nulového hodnocení za obrat vzlet.
 2. U modelů hydroplánů všech druhů je pro vzlet povoleno používat přídavná kola nebo odhazovací podvozek, není li k dispozici vhodná vodní plocha. Odchylky od předlohy, jako např. pevně připevněný kolový podvozek, lyže nebo podobná zařízení, které předloha neměla, se v tomto případě při hodnocení shodnosti se vzorem a zpracování neberou v úvahu.
 3. Žádná část modelu kromě vrtule a kuželu nesmí být nahrazena jinou a nic kromě figurky pilota, antény a vrtule s kuželem nesmí být přidáno vně modelu mezi statickým hodnocením a létáním. Odhazované části, např. bomby, odhazovací nádrže atd. musí být předloženy k statickém hodnocení, před letem však mohou být nahrazeny jednoduššími a opravitelnějšími prvky obdobného vzhledu.
  Jsou povoleny nezbytné opravy letem poškozených modelů, vzhled modelu jimi však nesmí být výrazně změněn.
 4. Pro let může maketovou vrtuli nahradit vrtule jakéhokoli tvaru nebo průměru.
 5. Uvolnění nebo odhození podvozku okamžitě po startu nebude hodnoceno jako ztráta části modelu, byl-li takto realizován i start předlohy.
 6. Pokud je pilot předlohy viditelný za letu, musí být za letu modelu viditelná figurka pilota v odpovídajícím měřítku a tvaru. Pokud za letu chybí figurka pilota, je snížen K-koeficient pro hodnocení realizmu letu na hodnotu 8.
 7. Pokud odpadne jakákoli součást modelu (s výjimkou článků 6.1.6.e - odhazovací podvozek a 6.4.6.2.a - odhoz), hodnocení se od tohoto okamžiku ukončí a nehodnotí se ani obrat, ve kterém k odpadnutí části modelu došlo.
 8. Kontrola hmotnosti modelu musí být provedena alespoň po jednom letu každého modelu. Oficiální kontrolní váhy a jejich pořadatelem pověřená obsluha musí být každému soutěžícímu k dispozici před prvním soutěžním letem.

6.1.7. Počet modelů

Soutěžící může soutěžit maximálně se dvěma modely, do konečného hodnocení se započítává jen umístění lepšího z nich. Počet modelů každého soutěžícího na jeden může pořadatel omezit před zahájením soutěže v případě velkého množství přihlášených maket.

6.1.8. Pomocníci

Soutěžící může mít během oficiálního letu jednoho pomocníka, v případě makety vícemotorové předlohy může mít dva pomocníky. Žádný z pomocníků se nesmí dotknout vysílače během oficiálního letu, jinak je celý let anulován.

6.1.9. Prověření shodnosti se vzorem

6.1.9.1. Prověření shodnosti se vzorem je předmětem hodnocení makety.

6.1.9.2. Přihláška k soutěži

Na bodovacím listu makety musí být uveden přesný název a typ hodnocené makety, jméno a adresa soutěžícího a všechny frekvence RC aparatury, které je soutěžící schopen použít pro řízení makety.

6.1.9.3.  Měřítko, ve kterém je model postaven, je libovolné.

6.1.9.4. K posouzení shodnosti modelu se vzorem musí být soutěžícím předložena následující dokumentace:

 1. Přesný třípohledový výkres v jednotném měřítku nebo barevný třípohledový výkres skutečného letadla o rozpětí nejméně 100mm a nejvíce 300mm. Soubor fotografií může nahradit třípohledový výkres letadla, jehož výkres není k dispozici.
 2. Pro posouzení zbarvení a označení jsou přípustné barevné výkresy z věrohodných zdrojů, například z publikací typu "Profile". Rovněž je přípustný autorizovaný psaný nebo tištěný popis nebo obecně známé barevné schema užívané v dané době pro danou kategorii letounů, je však třeba doložit že předloha toto schema užívala. Soutěžícím nebo jiným kresličem zhotovené výkresy a barevná schemata nejsou přípustné, pokud nejsou před soutěží ověřeny autorizovanou institucí.
 3. Nejméně dvě fotografie nebo tištěné reprodukce předlohy, z nich nejméně na jedné je to konkrétní letadlo, které je postaveno jako model. Alespoň na jedné z těchto fotografií musí být zobrazena převážná část letounu.

6.1.10. Hodnocení shodnosti se vzorem a zpracování:

    K-koeficient
a) Maketová přesnost
Boční pohled 10
Pohled shora, zdola 10
Pohled zpředu, zezadu 6
b) Zbarvení
Shodnost se vzorem 3
Složitost 3
c) Označení
Shodnost se vzorem 3
Složitost 2
d) Struktura a realismus povrchu 8
Zpracování
Kvalita zpracování 8
Složitost 4
Maketové detaily
Shodnost se vzorem 4
Složitost 4
Celkem 65

6.1.11. Nadhodnocení za složitost

Pro kompenzaci rádiem řízených maket složitých předloh pro jejich zhoršené letové vlastnosti se udělí následující nadhodnocení jako procentuální část z celkového výsledku letového hodnocení až do výše 6%, tj. přiznaným nadhodnocením se násobí bodové ohodnocení letů:

  Nadhodnocení v %
Dvouplošníky a víceplošníky 3
DDvou a vícemotorové 3
Historická letadla létající před koncem roku 1911 2
Model řízený příčně překrucováním křídel (jako u předlohy) 1

Poznámky:
Pro získání nadhodnocení za vícemotorový model musí být zachován poměr výkonu motorů jako u skutečného letadla. Všechny motory musí být v průběhu letu v chodu. Rozhodčí určí procento nadhodnocení uplatňované k letovému výsledku pro každý model během statického hodnocení.

6.1.12. Hodnocení

Pro soutěže létajících maket se známky za shodnost se vzorem a zpracování stanoví sečtením známek udělených třemi rozhodčími. Pro konečné hodnocení se toto hodnocení může použít jen tehdy, pokud model dokončí platný let.

6.4. RÁDIEM ŘÍZENÉ MINIMAKETY

6.4.1. Obecné charakteristiky

Nejvyšší letová hmotnost úplného modelu činí 550g pro jednomotorové modely plus 300g na druhý a každý další motor. Typ pohonného elektromotoru ani kapacita akumulátorů nejsou omezeny. Hmotnost modelu může být kontrolována bodovači statiky spolu s ředitelem soutěže před či po soutěžním letu.

6.4.2. RC vybavení

Neplatí žádné omezení pro radiové nebo mechanické vybavení použité soutěžícím. Jednokanálové, vícekanálové, proporciální i neproporcionální systémy RC jsou hodnoceny společně. Použití automatických stabilizačních zařízení pro řízení výšky nebo polohy (např. gyroskopy) je zakázáno.

6.4.3. Platné lety

 1. Soutěžící je s každým modelem třikrát vyzván k letu. Aby byly modelu přiznány letové body pro daný let, musí model uskutečnit platný let v požadovaném časovém limitu (viz 6.4.4.)
 2. Pokud není model schopen vzlétnout, nebo let dokončit a příčina není podle názoru ředitele soutěže ovlivněna soutěžícím, může ředitel soutěže dle svého rozhodnutí povolit opakování letu. Ředitel soutěže určí, kdy bude opakovaný let proveden.
 3. Platný let je zahájen okamžikem, který nastane dříve:
  1. Soutěžící oznámí časoměřiči zahájení obratu vzlet.
  2. Dvě minuty po vyzvání soutěžícího k zahájení letu (viz. 6.4.4.b).
 4. Platný let je ukončen, když model přistane a zastaví, s výjimkou volitelného obratu 6.4.6.2.b - mezipřistání.

6.4.4. Letový čas

 1. Soutěžící je vyzván k přípravě k letu nejméně 5 minut před pokynem ke startu.
 2. Soutěžícímu je potom dán pokyn k zahájení letu.
 3. Měření doby letu začíná oficiálním začátkem letu (viz 6.4.3.c).
 4. Soutěžícímu je povoleno 10 minut k uskutečnění letu.
 5. Obraty, které nebyly dokončené v letovém čase se nehodnotí.

6.4.5. Startovní čas

Pokud model nevzlétl během 5 minut po pokynu k zahájení letu, je platný let ukončen a žádné hodnocení se neudělí.

6.4.6. Let

Letové ohodnocení se skládá z bodového ohodnocení předvedených povinných a volitelných prvků. Pro každý obrat je povolen pouze jeden pokus. Letovou sestavu obsahující povinné i výběrové prvky musí soutěžící písemně oznámit rozhodčím před vzletem a takto uvedené pořadí jednotlivých prvků musí v průběhu letu dodržet.

6.4.6.1. Povinné prvky

Vzlet K = 10
Přímý let K = 5
Vodorovná osma K = 8
Přiblížení na přistání K = 9
Přistání K = 10

6.4.6.2. Volitelné prvky

Lze zvolit libovolné z níže uvedených volitelných prvků tak, aby součet jejich K-koeficientů Ki = 18. Soutěžící musí být připraven prokázat, pokud o to rozhodčí požádají, že vybrané prvky jsou typické a normální pro letoun s jehož maketou soutěží. Výběrové prvky mohou být létány v libovolném pořadí (avšak dle rozhodčím před letem předané letové sestavy) a každý z nich může být proveden pouze jednou. Jakýkoliv prvek provedený mimo pořadí uvedené v letové sestavě bude hodnocen nulou.

 1. Volitelné prvky s K-koeficientem Ki = 6:
  Trojúhelníkový nebo pravoúhlý okruh, sestupná spirála o 360o, stoupavá zatáčka o 180o (svíčka), výkrut, let na zádech, průlet (overshoot), přemet, překrut, souvrat, zvrat, vývrtka, kubánská osma, skluz po křídle, odhoz bomb nebo nádrží.
 2. Volitelné prvky s K-koeficientem Ki = 12:
  Zasunutí a vysunutí podvozku, mezipřistání.

6.4.6.3. Realizmus letu K = 5

Rozhodčí udělují známku za realizmus letu s ohledem na letové vlastnosti předlohy a jejich napodobení maketou obzvláště s přihlédnutím k následujícím hlediskům:

 1. Rychlost modelu
 2. Stabilita a vytrimování
 3. Velikost obratů a elegance letu

6.4.7. Známkování (letové hodnocení)

Každý obrat hodnotí každý rozhodčí během letu známkami od 0 do 10 včetně. Tyto známky se násobí odpovídajícím K-koeficientem. Obraty musí být předvedeny v takové vzdálenosti a výšce, aby je rozhodčí zřetelně viděli. Pokud není model podle mínění rozhodčích ovladatelný nebo létá nebezpečným způsobem, musí být pilot vyzván ředitelem soutěže k přistání.

6.4.8. Letový výsledek

Letový výsledek se stanoví součtem známek udělených všemi třemi rozhodčími podle 6.4.6., násobených součtem nadhodnocení daného rozhodčími podle 6.1.11.

6.4.9. Organizace soutěže RC maket

Pořadí startů soutěžících určí pořadatel před zahájením letové části soutěže v závislosti na uvedených frekvencích RC aparatur jednotlivých soutěžících.

6.4.10. Celkový výsledek

Je dán součtem hodnocení získaného podle 6.1.12 a průměrného výsledku ze dvou lepších letů podle 6.4.8. Pokud soutěžící odlétal pouze jeden let, potom získané hodnocení z tohoto letu se dělí dvěma (případné nadhodnocení dle 6.1.11. se již dvěma nedělí).

Pokud se z jakéhokoliv důvodu, který nemohl pořadatel ovlivnit, uskuteční méně než tři letová kola, určí se letový výsledek následovně: